+48 513 946 812 hamstermagazyny@o2.pl
Jacewo 41 88-110 Jacewo
Pn - Sob : 8:00 - 18:00 Czekamy na Was

Polityka prywatności

A. Administrator Danych Osobowych.

1. Administrowanie Twoimi danymi osobowymi w ramach Hamster magazynowanie odbywa się na zasadzie współadministrowania, o którym mowa w art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 2016.119.1. z późn. zm.) – dalej również jako „RODO”. 2. Współadministratorzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. 3. Pełną odpowiedzialność (solidarnie) za wypełnianie obowiązków dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych ponosi firma Hamster Magazynowanie siedzibą przy ul Grobla 9 88-170 Pakość NIP: 5562566815

A. Bezpieczeństwo i poufność danych 1. Dążymy do zapewnienia najwyższych standardów technicznych i organizacyjnych w ochronie Twoich danych i dbamy o ich bezpieczeństwo. 2. Dokładamy wszelkich starań by zapewnić najwyższe bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 3. Przesyłamy tylko wiadomości na których treść wyraziłeś zgodę. 4. Powierzone przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.

B. Uprawnienia. 1. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania i poprawiania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania w każdym czasie usunięcia lub zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych. 2. Masz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli są one przetwarzanie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Hamster Magazynowanie lub strony trzeciej 3. Na wpisany przez Ciebie adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem. 4. Powierzone przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 5. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji w zakresie realizacji niniejszego uprawnienia dostępne jest na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

C. Automatyzacja i profilowanie. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania rozumianego jako forma zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy Twojej sytuacji ekonomicznej lub wiarygodności.

D. Cele przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe wykorzystane będą przez Administratora Danych w celu: 1) umożliwienia korzystania z https://magazynowanie24.com w celu zapoznania się z profilem działalności Hamster magazynowanie, zakresem usług świadczonych przez Hamster magazynowanie oraz informacjami o Hamster Magazynowanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 2) składania zapytań ofertowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 3) wypełniania obowiązków wynikających z wykonywanej przez współadministratora działalności gospodarczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 4) kierowania ewentualnych roszczeń oraz zabezpieczenia interesów prawnych i ekonomicznych Hamster Magazynowanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO).

F. Powierzenie danych osobowych. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone: 1) podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa (np.: Policja, Sąd, Prokuratura, Komornik Sądowy); 2) podmiotom, którym współadministrator powierza wykonanie określonych czynności prawnych lub faktycznych związanych z dochodzeniem roszczeń lub wykonywaniem uprawnień, a w tym: a) adwokaci lub radcowie prawni wykonujący usługi pomocy prawnej na rzecz współadministratora, b) pośrednicy w obszarze płatności – dostawcy usług pieniądza elektronicznego, operatorzy systemów płatności.

G. Skontaktuj się z nami. Punktem kontaktowym w rozumieniu art. 26 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 2016.119.1. z późn. zm.) jest: 1) do kontaktu w formie dokumentowej lub pisemnej: Hamster Magazynowanie 88-170 Pakość ul. Grobla 9 NIP 556 256 68 15 2) do kontaktu w postaci elektronicznej: hamstermagazyny@o2.pl ,

H. Źródło wymogu podania danych i konsekwencje ich nie podania. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a tym samym konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności serwisu magazynowanie24.com oraz infolinii.